ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ จนกระทั่งมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งนี้การอ่านหนังสือเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะการอ่านจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กและจินตนาการผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก

                             ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และกระตุ้นให้เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดมากขึ้น 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2558
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน ได้แก่ - กิจกรรมอ่านหนังสือดีมีประโยชน์ - กิจกรรมหนังสือที่ฉันประทับใจ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน พฤษภาคม 2558
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...