ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แหล่งเรียนรู้ ตำบลแสนตอ

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้………สวนสมุนไพรเทิดพระเกียรติภูมิรักษ์..…………………………………………………………

2. ที่ตั้ง เลขที่........-..............บ้าน.....ดอนเขว้า.........หมู่ที่..........๑2................ตำบล......แสนตอ.............................

อำเภอ.......ท่ามะกา.....จังหวัด.......กาญจนบุรี..............รหัสไปรษณีย์........71130.......โทรศัพท์.............-..............

3.¨ เจ้าของ    ¨ ผู้ครอบครอง     R ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้

ชื่อ........โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ.................................นามสกุล................................................

โทรศัพท์.....................-..................................โทรศัพท์มือถือ................................................................................

4.ประเภทแหล่งการเรียนรู้ R แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ¨ แหล่งฝึกอาชีพ ¨ ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

5. เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้..........สาธิตอาชีพต่างๆ..........................................................

6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้นี้ ( เรียงตามลำดับความสำคัญและความโดดเด่น 3 ลำดับ )

6.1........แหล่งรวมสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในตำบล....................................................................................................

6.2………แหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพร............................................................…………………………………………….

6.3……......................................................................................................................................................................

7. แหล่งเรียนรู้นี้ได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก ( ถ้ามี ) ปี พ.ศ.

................................................................-...................................................................................................................

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไฟล์เอกสารแนบ :  (14แสนตอ.docx
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...