ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แหล่งเรียนรู้ ตำบลสนามแย้

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้…วัดเขาสะพายแร้ง………………………………………………………………

2. ที่ตั้ง......บ้าน..เขาสะพายแร้ง............หมู่ที่.........2.................ตำบล....สนามแย้...........................

อำเภอ...ท่ามะกา................จังหวัด..กาญจนบุรี.................รหัสไปรษณีย์....70190............

3.¨ เจ้าของ    ¨ ผู้ครอบครอง      ¨ ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้

ชื่อ................................................................นามสกุล................................................

โทรศัพท์.......................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................

4.ประเภทแหล่งการเรียนรู้ þ   แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ¨ แหล่งฝึกอาชีพ ¨ ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

5. เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

วัดเขาสะพายแร้ง ตั้งอยู่ที่หมู 2 ตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้   ( เรียงตามลำดับความสำคัญและความโดดเด่น 3 ลำดับ )

6.1..ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มาของวัดเขาสะพายแร้งจากตำนานเล่าขานกัน

6.2..ประวัติ หลวงพ่อจุ่น วัดเขาสะพายแร้ง

6.3..ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มาของตำบลสนามแย้

7. แหล่งเรียนรู้นี้ได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก ( ถ้ามี ) ปี พ.ศ.

-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไฟล์เอกสารแนบ :  (15สนามแย_.docx
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...