ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเขาสามสิบหาบ

1.ประวัติ

1.1 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางเตือน     นามสกุล คล้ายทอง       สกุลเดิม      โสภา

เชื้อชาติไทย      สัญชาติไทย      เลขประจำตัวประชาชน

เกิดวันที่ 29  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2504  อายุ  45 ปี

ภูมิลำเนาเดิม  (บ้านเกิด)

บ้านเลขที่  50   หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์ 71120

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  50   หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์ 71120

โทรศัพท์บ้าน              -                  โทรศัพท์มือถือ 081 – 012 - 6274

E-mail           -         เว็ปไซต์ http:/www                -        

สถานที่ทำงาน/กลุ่ม

บ้านเลขที่  50   หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์ 71120

โทรศัพท์ 081 – 012 - 6274

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

1.2 ประวัติครอบครัว

ชื่อ/นามสกุล บิดานายอ่อน โสภา  ชื่อ/นามสกุล มารดานางคำ โสภา

อาชีพบิดา                           อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่ 8 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน เสียชีวิต 5 คน

 1.  ชื่อ/นามสกุล นายประชุม โสภา  อาชีพทำนา
 2.  ชื่อ/นามสกุลนางแต๋ว โสภา อาชีพรับจ้าง
 3. ชื่อ/นามสกุล นายประเสริฐ  โสภา  อาชีพทำนา
 4.  ชื่อ/นามสกุลนายประสิทธ็ โสภา  อาชีพเกษตร
 5. ชื่อ/นามสกุล นางวัน โสภา อาชีพทำนา

 

สามี ชื่อ/นามสกุล  นายสมจิตต์ รักสาย 

มีบุตรชาย -  คน  บุตรหญิง 1  คน รวมทั้งหมด 1  คน ได้แก่(ระบุชื่อ/นามสกุล)

 1. ชื่อ/นามสกุล    นางดารา จันทร์วงศ์      อาชีพรับจ้าง

2.ประวัติชีวิตและผลงาน

2.1 มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

              £      เกษตรกรรม

              þ      อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

 •      การแพทย์แผนไทย
 •      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •      สวัสดิการกองทุน
 •      วิสาหกิจชุมชน
 •      ศิลปกรรม
 •      ภาษาและวรรณกรรม
 •      ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี
 •      โภชนาการ
 •      อื่น ๆ (ระบุ)

      2.2 การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพตามข้อ 2.1

3.ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

3.1 ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระบุความรู้  ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม/ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ 2.1)

เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติก

3.2 การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติก

ให้กับนักศึกษา กลุ่มอาชีพ กศน.ตำบลเขาสามสิบหาบ , กลุ่มอาชีพตำบลโคกตะบอง , ประชาชนที่สนใจ

(รูปแบบ) ด้วยวิธี

 1. จัดสอนหลักสูตรอาชีพ

จำนวน 2 ครั้ง/ปี

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน 20 คน/กลุ่ม

3.3 ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ

      3.3.1. การประดิษฐ์ของเหลือใช้

 

4. ผลงานที่ปรากฏ

4.1 ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ (ตามที่เสนอในข้อ 2.1) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม ได้แก่ มีผู้มาศึกษาดูงานจากจังหวัดลำพูน เกี่วกับอาชีพในชุมชน

เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติก

4.2 ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

          มีการนำเชือกพลาสติกมาทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

5. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

          ผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติกเป็นการนำภูมิปัญญาในการจักสานมาใช้ถ่ายทอด

6. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 ชื่อ/สกุล นายอนุรักษ์ จานแก้ว อายุ 33 ปี ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลเขาสามสิบหาบ

บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71140

โทรศัพท์บ้าน...034 - 659288..โทรศัพท์มือถือ 084 - 5394980

 

                                           เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

 

 

                                                              ลายมือชื่อ...........................................................

                                                                               (นายอนุรักษ์ จานแก้ว)

                                                                      ตำแหน่งครู กศน. ตำบลเขาสามสิบหาบ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...