ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าเสา

1.ประวัติ

1.1 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ      นางณิชมน        นามสกุล          ภู่ระหงษ์          สกุลเดิม         

เชื้อชาติ           ไทย     สัญชาติ         ไทย       เลขประจำตัวประชาชน   ๓–๗๑๐๕–๐๐๔๗–๔๕–๙

เกิดวันที่          ๑๔      เดือน    มกราคม          พ.ศ. ๒๕๐๙      อายุ     50      ปี

ภูมิลำเนาเดิม  (บ้านเกิด)

บ้านเลขที่        ๑        บ้าน     รางวาลย์         หมู่ที่    ๓        ตำบล   ท่าเสา

อำเภอ            ท่ามะกา          จังหวัด            กาญจนบุรี       รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๒๐

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่        ๑        บ้าน     รางวาลย์         หมู่ที่    ๓        ตำบล   ท่าเสา

อำเภอ            ท่ามะกา          จังหวัด            กาญจนบุรี       รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๒๐

โทรศัพท์บ้าน              -                  โทรศัพท์มือถือ             ๐๘๕ – ๒๙๖ – ๙๓๕๔๔

E-mail                     -                  เว็ปไซต์ http:/www               -                 

สถานที่ทำงาน/กลุ่ม

เลขที่             -         บ้าน     รางวาลย์         หมู่ที่    ๓        ตำบล   ท่าเสา

อำเภอ            ท่ามะกา          จังหวัด            กาญจนบุรี       รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๒๐

โทรศัพท์          ๐๘๕ – ๒๙๖ – ๙๓๕๔๔

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา               มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันประกอบอาชีพ             ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

 

 

 

1.2 ประวัติครอบครัว

ชื่อ/นามสกุล บิดานายเสงี่ยม   สกุลณา     นาย     ชื่อ/นามสกุล มารดา      นางไกร  สกุลณา

อาชีพ บิดา                 -                  อาชีพ มารดา              -                 

เป็นบุตรคนที่              ๔                 ในจำนวนพี่น้อง            ๔        คน

 1.  ชื่อ/นามสกุล              -                  อาชีพ             -                           
 2.  ชื่อ/นามสกุล              -                  อาชีพ             -                           
 3.  ชื่อ/นามสกุล              -                  อาชีพ             -                           
 4.  ชื่อ/นามสกุล              -                  อาชีพ             -                 

สามี/ภรรยา ชื่อ/นามสกุล               นาย              (นามสกุลเดิม)              -                 

มีบุตรชาย    1  คน      บุตรหญิง   1    คน  รวมทั้งหมด     2    คน  ได้แก่ (ระบุชื่อ/นามสกุล)

 1. ชื่อ/นามสกุล     น.ส.อภิญญา     ภู่ระหงษ์          อาชีพ             นักเรียน         
 2.  ชื่อ/นามสกุล    นายพงศกร        ภู่ระหงษ์        อาชีพ             นักเรียน         
 3.  ชื่อ/นามสกุล                                           อาชีพ                               

2.ประวัติชีวิตและผลงาน

2.1 มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

 • เกษตรกรรม
 • อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • การแพทย์แผนไทย
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สวัสดิการกองทุน
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ศิลปกรรม
 • ภาษาและวรรณกรรม
 • ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี
 • โภชนาการ
 • อื่น ๆ (ระบุ)

2.2 การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพตามข้อ 2.1

                   -

3.ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

3.1 ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระบุความรู้  ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม/ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ 2.1)

เรื่อง     การตัดเย็บเสื้อผ้า

3.2 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง      การตัดเย็บเสื้อผ้า         

ให้กับ   ผู้สนใจ ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า

(รูปแบบ) ด้วยวิธี          เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า

จำนวน           1        ครั้ง/ปี

 

 

 

 

 

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน           20  คน / กลุ่ม  ได้แก่

นางจำลอง

สุดใจ

 

๑๑

นางสมหมาย

สร้อยคำ

นางรัญจวน 

นิ่มน้อย

 

๑๒

นางอุบล

ปาอ่อน

นางสุพรรณ 

สิริมงคล

 

๑๓

น.ส.สมคิด

แก้วตา

นางวิภา 

เมฆอินทร์

 

๑๔

น.ส.ปราศัย

แสงน้อย

นางรัดฎา

ขุนณรงค์

 

๑๕

นางศรัญญภัสสร์

ภูริเอกทัต

นางแวว

โคฮุด

 

๑๖

นางวงเดือน

ปาอ่อน

นางนิลุบล 

กุนาง

 

๑๗

น.ส.ยุพิน

พรมสวัสดิ์

น.ส.อภิญญา 

ภู่ระหงษ์

 

๑๘

น.ส.พรทิพย์

เมฆอินทร์

นางเฉลา 

ธรรมบุตร

 

๑๙

นางหนูแดง

สมบุญ

๑๐

นางบรรจง 

ท่ามา

 

20

นางทิพ

กาญจนโรมต์

 

3.3 ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ

          การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง

4. ผลงานที่ปรากฏ

4.1 ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ (ตามที่เสนอในข้อ 2.1) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม ได้แก่

เรื่อง     ตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กตำบลท่าเสา

4.2 ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

 1. การตัดเย็บเสื้อผ้า       ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยและป็นที่นิยม
 2. การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ที่ดูคลาสสิค แข็งแรง และสวยงาม

5. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

เชิญภูมิปัญญามาเป็นวิทยากรให้ความรู้

6. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 ชื่อ/สกุล     นางสาววิมฤดี    เรือนงาม         อายุ     28      ปี        ตำแหน่ง            ครู กศน.ตำบลท่าเสา

บ้านเลขที่        16/2   บ้าน     -         หมู่ที่    -         ถนน    ชลประทานฝั่งซ้าย 14

ตำบล   ตะคร้ำเอน       อำเภอ  ท่ามะกา                   จังหวัด  กาญจนบุรี       รหัสไปรษณีย์     ๗๑๑๓๐

โทรศัพท์บ้าน              -         โทรศัพท์มือถือ   084 – 8741394

6.2 ชื่อ/สกุล              -                  อายุ               -         ปี        ตำแหน่ง                   -        

บ้านเลขที่        -         บ้าน              -         หมู่ที่.             -         ตำบล             -        

อำเภอ            -                  จังหวัด            -         รหัสไปรษณีย์              -                 

โทรศัพท์บ้าน.              -                  โทรศัพท์มือถือ             -                                                                      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...