ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองลาน

1.ประวัติ

1.1 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ............นายดำรงค์..................................................นามสกุล.........พุ่มหิรัญ.............................................

เชื้อชาติ.............ไทย.............สัญชาติ.....ไทย..........เลขประจำตัวประชาชน...........................................

เกิดวันที่......27.......เดือน.......มิถุนายน.............พ.ศ..........2520.................อายุ..........3๘....................ปี

ภูมิลำเนาเดิม  (บ้านเกิด)

บ้านเลขที่............๕๒๘........บ้าน............................................หมู่ที่.....7.........ตำบล......ทุ่งกระพังโหม.........

อำเภอ..........กำแพงแสน..................จังหวัด......นครปฐม.......................รหัสไปรษณีย์.........73140................

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่............๕๒๘........บ้าน............................................หมู่ที่.....7.........ตำบล......ทุ่งกระพังโหม.........

อำเภอ..........กำแพงแสน..................จังหวัด......นครปฐม.......................รหัสไปรษณีย์.........73140................

โทรศัพท์บ้าน....... ……….........................โทรศัพท์มือถือ............................098-5705397...................................

E-mail………Rong-ok@hotmail.com……………..เว็ปไซต์ http:/www…………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน/กลุ่ม

บ้านเลขที่............13๙........บ้าน........หนองไม้แก่น.....................หมู่ที่.....๖.........ตำบล......หนองลาน.........

อำเภอ..........ท่ามะกา..................จังหวัด......กาญจนบุรี.......................รหัสไปรษณีย์.........711๓0................

โทรศัพท์...............................................

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  แพทย์แผนไทย  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

1.2 ประวัติครอบครัว

ชื่อ/นามสกุล บิดา........นายวิรัตน์   พุ่มหิรัญ..............ชื่อ/นามสกุล มารดา..........นางมาลี  พุ่มหิรัญ....................

อาชีพ บิดา......................-...........................................................อาชีพ มารดา............-...........................................

เป็นบุตรคนที่.................2..............................ในจำนวนพี่น้อง..................3....................................คน

  1.  ชื่อ/นามสกุล..........นายศิริ  พุ่มหิรัญ........................อาชีพ.................พนักงานบริษัท...............................
  2.  ชื่อ/นามสกุล..........นางสาวนาริษา  พุ่มหิรัญ   .........อาชีพ................ค้าขาย............................................

สามี/ภรรยา ชื่อ/นามสกุล.........................................-....................(นามสกุลเดิม)...............................................

มีบุตรชาย................คน  บุตรหญิง................คน รวมทั้งหมด............คน ได้แก่(ระบุชื่อ/นามสกุล)

  1.  ชื่อ/นามสกุล................................................อาชีพ............................................................
  2.  ชื่อ/นามสกุล................................................อาชีพ............................................................
  3.  ชื่อ/นามสกุล................................................อาชีพ............................................................

2.ประวัติชีวิตและผลงาน

2.1 มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

              £      เกษตรกรรม

              £      อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

                    R      การแพทย์แผนไทย

£      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£      สวัสดิการกองทุน

  •      วิสาหกิจชุมชน

£      ศิลปกรรม

  •      ภาษาและวรรณกรรม
  •      ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี

£      โภชนาการ

R     อื่น ๆ เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

      2.2 การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพตามข้อ 2.1

3.ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

3.1 ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ระบุความรู้  ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม/ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ 2.1)

เรื่อง..........การนวดแผนโบราณ  การใช้สมุนไพร

3.2 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง....การนวดแผนโบราณ.....การใช้สมุนไพร ให้กับ...นักเรียนในตำบลหนองลาน

และเป็นวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ  กศน.ตำบลหนองลาน   และเป็นวิทยากรให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานศูนย์แพทย์แผนไทยวัดหนองไม้แก่น  จำนวน..........5......................ครั้ง/ปี

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน........100..............คน/กลุ่ม 

ได้แก่..........................................................................................................................................

3.3 ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ

      ...........มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4. ผลงานที่ปรากฏ

4.1 ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ (ตามที่เสนอในข้อ 2.1) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม ได้แก่

เรื่อง....................การนวดแผนโบราณ.............................................................................................................

เรื่อง....................การนวดฝ่าเท้า......................................................................................................................

เรื่อง....................การให้ความรู้เรื่องสมุนไพร…………………………………………………………………………...………….

เรื่อง.............................................................................................................................................................................

4.2 ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

5. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

     .........เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้   และใช้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ให้นักศึกษาและชาวบ้านได้ศึกษาหาความรู้...

6. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 ชื่อ/สกุล......นางสาวหนึ่งฤทัย   สินธพ..........อายุ......3๒...........ปี ตำแหน่ง........ครู  กศน.ตำบล...................

บ้านเลขที่......๓๑...............บ้าน.......ทุ่งสมอ..............หมู่ที่......๔............ตำบล........................ทุ่งสมอ........................

อำเภอ...........พนมทวน................จังหวัด...........กาญจนบุรี...................รหัสไปรษณีย์.........71140.........................

โทรศัพท์บ้าน....................................................โทรศัพท์มือถือ...............086-0395062.......................................

6.2 ชื่อ/สกุล..................................................................อายุ.................ปี ตำแหน่ง...................................................

บ้านเลขที่...............................บ้าน...........................................หมู่ที่..................ตำบล...............................................

อำเภอ..............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................................

โทรศัพท์บ้าน....................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................

 

                                           เก็บข้อมูลเมื่อวันที่........11.....เดือน....มกราคม.......พ.ศ..2559......

 

 

                                                              ลายมือชื่อ...........................................................

                                                                        (....นายหนึ่งฤทัย   สินธพ...............)

                                                              ตำแหน่ง.......ครู  กศน.ตำบลหนองลาน.....................

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...