ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แหล่งเรียนรู้ ตำบลพระแท่น

บ้านหมอสอ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองฝั่งทิศตะวันออก มีลำน้ำหมอสอซึ่งแยกออกจากแม่น้ำแม่กลองบริเวณบ้านท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านบ้านหมอสอ โดยไหลผ่านชุมชนโบราณกำแพงแสนทางด้านทิศเหนือ ออกสู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

คนในชุมชนบ้านหมอสอส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน ไทยทรงดำ และยังคงใช้ภาษาไทยทรงดำในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะ “พริก” เป็นพืชที่ปลูกมากและชึ้นชื่อของชุมชน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบประเพณีและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมา ได้แก่ งานบุญเดือน 6 ซึ่งเป็นการจัดพิธีทำบุญประจำปีบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อปิ่นแก้ว-เจ้าแม่ มะลิซ้อน และพิธีเสนเฮือน ซึ่งเป็นวัฒธรรมที่สำคัญของชาวไทยทรงดำ โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบการจัดบ้านเรือน ที่จะต้องมีห้องผีไว้ด้านในสุดขวามือ เรียกว่า กะล้อห้อง จะต้องมีการจัดเลี้ยงผีเรือนทุก 7-10 วัน และในทุก 2-4 ปี จะมีการจัดพิธีเสนเฮือน เป็นต้น

ในส่วนของเตาโบราณบ้านหมอสอนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มี 2 เตา ซึ่งเตาโบราณทั้ง 2 เตา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชน แวดล้อมไปด้วยอาคารสาธารณะประโยชน์ และบ้านเรือนทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นร่องสวนและแนวลำน้ำ

ลักษณะของเตาจากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฎ อายุอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย น่าจะจะสัมพันธ์กับชุมชนโบราณที่ร่วมสมัยกับการก่อสร้างพระแท่นดงรัง อาจจะเป็น เตาเผาภาชนะเนื้อดิน ทรงกลมแบบระบายความร้อนขึ้น โดยด้านทิศตะวันตกชองตัวเตาตัดผนังเตาเป็นช่องกว้างประมาณ 1.20 เมตร ซึ่งเป็นช่องใส่ไฟและประตูเตา ถัดไปทางทิศเนือของตัวเตามีช่องโพรงยื่นออกมาประมาณ 1 เมตร ทำหน้าที่เป็นปล่องเตาสำหรับระบายความร้อนและควันไฟ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...