ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่

ที่ตั้ง 386 บ้านหินแด้น หมุู่ที่3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

ผู้จัดการแหล่งการเรียนรู้

        นายอนุวัฒน์  วรวงษ์  โทรศัพท์ 087-159-2059

ประเภทแหล่งการเรียนรู้

         แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งการเรียนรู้

         ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพ่ิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร เข้ามาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้

1.เรียนรู้เรื่องศิลปะสิ่งก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

2.เรียนรู้เรื่องการประกอบศาสนกิจทางด้านศาสนา     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...