ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ดาวอินคา

ประวัติ

           ชื่อ นายจำเนียร  นามสกุล วิภาสธวัธ  เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน 3 -7000 -5007 -7-5

เกิดวันที่ 10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2485  อายุ 74 ปี

ภูมิลำเนาบ้านเกิด

           บ้านเลขที่ 6  บ้านแหลมทอง  หมู่ที่ 3 ตำบลกลอนโด  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

           บ้านเลขที่ 6  บ้านแหลมทอง  หมู่ที่ 3 ตำบลกลอนโด  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

โทรศัพท์มือถือ 081-0095899

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ม.6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ทำไร่

ประวัติชีวิตและผลงาน

มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้าน    เกษตรกรรม

          การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้มีความรู้ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ

เรียนรู้ด้านการเกษตร ระยะเวลาประมาณ 10 ปี

           นายจำเนียร วิภาสธวัธ ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตร ซึ่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกดาวอินคามาแปรรูปในการทำผลผลิตต่างๆ ได้มีสรรพคุณมากมายต่อสุขภาพ

ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง/เฉพาะทาง   เรื่องการปลูกต้นดาวอินคา ด้วยวิธี

 -ให้ความรู้ และศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

ผลงานที่ปรากฏ

ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          จุดเด่น คือ สามารถนำผลผลิตของต้นดาวอินคา มาแปรรูปด้านผลผลิตเป็นชา เพื่อเป็นสมุนไพรทางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นสรรพคุณเพื่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์

 



     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...