ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วิสัยทัศน์
   เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ บริหารอย่างเป็นระบบ บริการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลากหลายด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความรู้ที่ยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำและการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม โดยร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...