ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วันเด็ก

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หนองพิมานเข้าร่วมชมนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมดังนี้

          ๑.กิจกรรมการเขียนและวาดรูประบายสีในหัวข้อเรื่องอนาคตของฉัน

          ๒.กิจกรรมปั้นรูปสัตว์ประหลาดตามจินตนาการ

          ๓.กิจกรรมให้ความรู้ด้าน Internet  ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน

          ๔. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

          ๕. ช่วยกันทำความสะอาดห้องสมุด

           ๖.แจกรางวัล

              จากการประเมิลผลแบบสอบถามที่แนบมาจากกราฟจะเห็นได้ว่า

ร้อยละ 80ได้ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการห้องสมุดประชาชนในระดับดีมาก

ร้อยละ 70 สถานที่จัดแคบหรือเล็กไปหน่อย

ร้อยละ 60 ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3
2
1
3
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...