ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แนะนำหนังสือน่าอ่าน

ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง ได้อนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่และหนังสือที่น่าอ่านโดยเริ่มจัดในวันพุทธที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง ได้จัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมดังนี้ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงได้จัดหนังสือใหม่มาแนะนำให้แก่เด็กและเยาวชนมาศึกษาค้นคว้าหาความรู้และยังจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหาหนังสือที่ตัวเองต้องการอ่านมานักอ่านและเขียนบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ของรางวัลได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง ซึ่งเป็นของรางวัลประเภทอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงเป็นอย่างดี โดยได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้   

          จากการประเมิลผลแบบสอบถามที่แนบมาจากกราฟจะเห็นได้ว่า

ร้อยละ 80 ได้ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี

ร้อยละ 70 ระยะเวลาในการจัดโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี

ร้อยละ 60 ผู้เข้าร่วมได้ความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ภาพที่ 3
ภาพที่ 2
ภาพที่1
ภาพที่ 3
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...