ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อ่านและการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรทางวิชาการมากที่สุดในชุมชน มีการให้บริการสื่อ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนตลอดเวลา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นี้ขึ้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รูปที่ 4
รูปที่ 3
รูป ที่ 2
รปที่ 1
รูปที่ 4
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...