ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เคลื่อนที่ วังไผ่ ตำบลดงมะรุม

     จะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง นอกจากทำการบริการแล้ว ยังมีหน้าที่ให้บริการวิชาการสังคม และให้ความรู้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยและได้ ตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในยุคปัจจุบันการผลิตสื่อทางการศึกษา มีเผยแพร่ออกมาอย่างหลากหลาย หากเด็กที่มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี นอกจากการเรียนรู้ การถ่ายทอด การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและโรงเรียนแล้วหากมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีวินัยที่ดีเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กด้านวินัย ด้านจิตใจ ถือเป็นการปูพื้นฐานด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กเบื้องต้นและการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในชุมชน ถือเป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมส่งผลที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนวัฒนธรรมประจำชาติ สื่อความรู้ต่าง ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็ก ได้อย่างกว้างไกลผสมผสานกับการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และพร้อมที่จะสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่ รวมทั้งให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนให้ความสนใจหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด
บริเวณโดยรอบของงาน
ร่วมกับ กศน. อำเภอโคกสำโรง
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
กลุ่มจักรสาน
ประชาชนให้ความสนใจหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...