ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ปรับปรุงห้องสมุด

สภาพแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการจัดแหล่งการ การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความ สอดคล้องและเหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการ     โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจ  มีความต้องการเข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น    โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบการ จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม  ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด   ซึ่งจะ ส่งผลให้เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังเห็นความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง  ชุมชนและครอบครัว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรงได้ตระหนักเห็นความสำคัญและรับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอโคกสำโรง  จึงได้จัดโครงการปรับปรุงห้องสมุด  แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา และสร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักการอ่านให้เป็นนิสัย จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้น 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลังปรับปรุง 8
หลังปรับปรุง 6
เริ่มปรับปรุง 7
เริ่มปรับปรุง 5
เริ่มปรับปรุง 4
ก่อนปรับปรุง3
ก่อนปรับปรุง2
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง 8
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...