ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อาเซียนศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงขออนุมัติจัดโครงการศูนย์เซียน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาเซียน ณ สนามกีฬาเทศบาลโคกสำโรงห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงจึงได้จัดโครงการศูนย์อาเซียนร่วมกับ กศน.อำเภอโคกสำโรง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน และเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ   ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด  และดำเนินกิจกรรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน   ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน    และเพื่อให้ครู  นักเรียน   และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3
2
1
3
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...