ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต

เนื่องด้วย  ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง มีความประสงค์ขออนุญาตจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดังรายละเอียดงานที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

     โดยทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมดังนี้

                ๑. กิจกรรมท่องโลกกับอินเตอร์เนต

                ๒. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษอาเซียน

                ๓. กิจกรรมหยุดพักรักการอ่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
12
11
11
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...