ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เรียนรู้ภาษาไทยภาษาถิ่น

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ   อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ  สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป   ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  และเกิดวิถีใหม่ ๆ  ในการติดต่อสื่อสารที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อ   และผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง     สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ  การใช้ภาษาไทยองเราก็จะยิ่งเสื่อมลงจะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยกันทำความสะอาดห้องสมุด
แข่งขันการอ่าน2
แข่งขันการอ่านภาษาไทย
เรียนรู้ภาษา
ช่วยกันทำความสะอาดห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...