ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วันแม่แห่งชาติ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง มีนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมกรรมเขียนกลอนวันแม่(จัดกลุ่มนักศึกษา)และ การระบายสี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงจึงมองเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองความต้องการของเยาวชนโดยให้มีการกิจกรรมต่างๆดังกล่าวเพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุด  มิติใหม่  มีชีวิตชีวา  เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ สามารถของตนเอง เด็กจึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และ มีความสุข  ควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จึงมีส่วนช่วยที่จะทำการพัฒนาการของเด็กได้เจริญเติบโตอย่างมีระบบและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะๅ
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
รายงานผลกลุ่ม4
รายงานผลกลุ่ม3
รายงานผลกลุ่ม2
รายงานผลกลุ่มที่1
แบ่งกลุ่มเขียนกลอนและวาดรูปวันแม่
นักศึำกษา กศน.อโคกสำโรง
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะๅ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...