ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
เคลือนที่ตำบลถลุงเหล็ก

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง  มีภารกิจในการให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง   โดยมีสื่อบริการที่ทันสมัยและการบริการ  ที่หลากหลาย   เช่น หนังสือ   วิดีโอ  เทป  อินเตอร์เน็ต   พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลสารสนเทศแก่  ประชาชนในเขตพื้นที่   ขณะเดียวกันการบริการประชาชน  นอกสถานที่ก็ได้จัดร่วมกับอำเภอโคกสำโรง   โดยการนำสื่อไปบริการและจัดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่มารับบริการกับหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่   ในทุก  ๆ  เดือน   ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการสารสนเทศไปสู่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สัญจรเป็นโครงการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเราตระหนัก ถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนทั่วไปและชุมชนในท้องถิ่น ที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษา ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย หากมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี มีการกระตุ้นและส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของนักเรียน ได้อย่างกว้างไกล ย่อมจะพัฒนาผู้ที่จะเป็นกาลังของชาติได้ให้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ ความสนใจ ส่งเสริมปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างทักษะในการอ่าน รวมทั้งส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กศน.อำเภอโคกสำโรงได้นำอาหาร ขนม ต่างๆ มาแจกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนโคกสำโรง
ประชาชนโดยรอบให้ความสนใจ
แจกใบสมัครสามชิกห้องสมุด
เตรียมหนังสือของห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
กศน.อำเภอโคกสำโรงได้นำอาหาร ขนม ต่างๆ มาแจกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...