ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมผึ้งน้อยยอดนักอ่าน

การอ่านเป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ไปสู่สิ่งที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดของชีวิต เป็นวิธีการสะสมความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดคุณค่าในชีวิต ในด้านความรู้ อาชีพ สุขภาพพลานามัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ เป็นแบบอย่างของการรักการอ่าน พัฒนาและสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านของเยาวชน ชุมชน โดยมีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต มีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆ จากห้องสมุดและอ่านหนังสือจนเป็นนิสัย มีความรักในการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่สถานศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นรูปธรรม ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การวางรากฐานการอ่านให้แก่นักเรียน การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวมถึงการจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8
6
5
4
3
ผู้เข้ารวมโครงการที่ได้รับรางวัล
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ(ใช้บริการห้องสมุดเยอะสุด)1
8
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...