ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมวันพ่อหลวง

เนื่องจาก ห้องสมุดประชาชน สนับสนุนให้จัดทำโครงการเสริมสร้างประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ ให้เยาวชน  ประชาชนและผู้สนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประกอบกับวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เยาวชน  ประชาชนและผู้สนใจ ได้แสดงถึงความจงรักดีแด่พระองค์ และยังน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็น ศิริมงคลแก่ตนสืบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยกันปลูกต้นไม้โดยรอบห้องสมุด
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ2
รอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
เขียนคำขวัญวันพ่อ3
เขียนคำชวัญวันพ่อ2
เขียนคำขวัญวันพ่อ1
ช่วยกันปลูกต้นไม้โดยรอบห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...