ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมวันเด็ก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง มีนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมด้านศิลปะการวาดภาพ การระบายสี และ การปั้นดินน้ำมัน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงจึงมองเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองความต้องการของเยาวชนโดยให้มีการกิจกรรมต่างๆดังกล่าวเพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุด  มิติใหม่  มีชีวิตชีวา  เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความรู้ สามารถของตนเอง เด็กจึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และ มีความสุข  ควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง จึงมีส่วนช่วยที่จะทำการพัฒนาการของเด็กได้เจริญเติบโตอย่างมีระบบและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

              “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน และให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เข้าฐานแต่ละเกมส์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ของรางวัล
เข้าฐานแต่ละเกมส์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...