ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม my family

ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ต้องอำนวยความสะดวก การให้บริการสื่อสารนิเทศ ความรู้ที่หลากหลาย ให้กับประชาชน   อีกทั้งต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   เกิดมิตรสัมพันธ์ขึ้นและเกิดความพึงพอใจในงานการบริการ      และได้รับความรู้   ความสนุกสนาน ที่ได้ร่วมกิจกรรม ดังนั้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่สถานศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นรูปธรรม ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การวางรากฐานการอ่านให้แก่นักเรียน การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวมถึงการจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งคำถามและตอบจากกิจกรรมที่ได้
ปั้นสัตว์ประหลาดตามฐาน
เด็กนั่งกันเป็นกลุ่ม
แจกแจงการเล่นในกิจกรรม my family
ตั้งคำถามและตอบจากกิจกรรมที่ได้
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...