ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่สถานศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นรูปธรรม ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การวางรากฐานการอ่านให้แก่นักเรียน การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวมถึงการจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ค้นหาความรู้ในห้องสมุด
ปรรณารักษ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในครั้งนี้
นักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก
นักเรียนของโรงเรียนโดยรอบอำเภอโคกสำโรง
ค้นหาความรู้ในห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...