ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม

 

ประวัติความเป็นมา

 

          ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านเกาะ 

บริเวณอุทยานการศึกษา “กาญจนาภิเษกเขาขุนพนม” อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๙๖๓๒๓ เป็นห้องสมุดที่ได้จัดสร้างไว้เพื่อบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมงบประมาณการจัดซื้อสื่อ และจัดนิทรรศการในห้องต่าง ๆ

          ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาขุนพนมซึ่งเป็นต้นเรื่องการก่อสร้างได้ใช้

รูปแบบห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดเนื้อที่ ๔๕ x ๑๐ เมตร ลักษณะอาคารจะพิเศษกว่าห้องสมุดประชาชน

“เฉลิมราชกุมารี” แห่งอื่น ๆ คือเป็นแบบอาคารปรับปรุงชั้นล่างโดยขยายปีก ๒ ด้าน ด้านละ

๑๐ x ๑๐ เมตร เพิ่มเติม  เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙

          ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้มอบให้กรมการศึกษานอก

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ และในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

เขาขุนพนม   เป็นลำดับที่ ๗๓ ซึ่งนับได้ว่าเป็นห้องสมุดที่มีประโยชน์กับประชาชน นักเรียน

นักศึกษาในอำเภอพรหมคีรีและอำเภอใกล้เคียง

         

วิสัยทัศน์

          ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน และการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

พันธกิจ

          ๑. พัฒนาห้องสมุดประชาชน ให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี

๒. พัฒนาห้องสมุดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ

          ๓. สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒-

 

เป้าหมาย

 

          ๑. ประชาชน ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการ

          ๒. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

          ๓. การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         

รูปแบบห้องสมุด

๑.      เป็นแหล่งรวมสรรพความรู้ที่ปรากฏอยู่ในรูป

๑.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร แผ่นพับ เป็นต้น

๑.๒ สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ซีดีรอม เป็นต้น

๑.๓ สื่อนิทรรศการ ได้แก่ ของจริง สื่อจำลอง รวมถึงสื่อในการทดลองสาธิต เป็นต้น

๒.      เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์แนะแนวการศึกษาอาชีพ

๓.      เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนเขาขุนพนมด้วยการผลิต รับบริจาคและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษา

      ต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชน

๑.      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนิสัยรักการอ่าน

๒.      เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

๓.      เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน

๔.      เพื่อเป็นศูนย์ผลิตและรับบริจาคสื่อรวมทั้งกระจายสื่อไปยังชุมชน

๕.      เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓-

 

 

การจัดบริการของห้องสมุด

ในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า” ได้ทรงกล่าวว่า “ความรู้ของมนุษย์เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอักษรขึ้นผู้มีความรู้ก็ได้บันทึกความรู้ของตน สิ่งที่ตนค้นพบในการจารึก หรือเป็นหนังสือ ทำให้บุคคลอื่นในสมัยเดียวกัน หรืออนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสศึกษาทราบถึงเรื่องนั้น ๆ และได้ใช้ความรู้เก่า ๆ เป็นพื้นฐานที่จะหาประสบการณ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญสืบต่อไป

          ห้องสมุดเป็นสถานที่เก็บเอกสารต่าง ๆ อันเป็นแหล่งความรู้ดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ชี้นำให้เรามีปัญญาวิเคราะห์ วิจารณ์ให้รู้สิ่งควรรู้อันชอบด้วยเหตุผลได้

 

          ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภทสำหรับประชาชน หนังสือประเภทที่ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ หนังสือสำหรับเด็ก วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้เด็ก ๆ

ส่วนใหญ่สนใจจะทราบเรื่องราวต่าง ๆ แปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหาและรูปภาพให้เขาอ่าน ให้ความรู้ความบันเทิง เด็ก ๆ จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่รอบรู้

มีธรรมะประจำใจ มีความรักบ้านเมือง มีความต้องการปรารถนาจะทำแต่ประโยชน์ที่สมควร

 

          ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม จึงได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ โดยมีการจัดส่วนบริการดังนี้คือ

          ห้องหนังสือทั่วไป  จัดบริการหนังสือวิชาการ นวนิยาย เรื่องสั้น สิ่งพิมพ์ วารสารประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

          ห้องเด็กและครอบครัว  จัดบริการหนังสือเด็กและเยาวชน อุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็ก

          ห้องอิเล็กทรอนิกส์ จัดบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับคนปกติ และ

คนพิการ และให้บริการอินเตอร์เน็ต

          ห้องเมืองนคร จัดแสดงข้อมูลด้านอาชีพ ศิลปหัตถกรรม และของดีเมืองนคร เช่น การ

จักสานย่านลิเภา การแกะหนัง เครื่องถม เป็นต้น

          ห้องพรหมคีรี รวบรวมและจัดแสดงข้อมูล บุคคลสำคัญในท้องถิ่น และของดีอำเภอ

พรหมคีรี

 

 

 

 

 

 

 

-๔-

 

ห้องธรรมะเพื่อชีวิต รวบรวมหนังสือและสื่อธรรมะต่างๆ  รวมทั้งประวัติเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครศรีธรรมราช

          ห้องเฉลิมพระเกียรติ  จัดแสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ ในด้านศิลปกรรม วรรณกรรม การดนตรี และหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นต้น

         

พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม

 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ในวันพุธ ที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖

ทรงพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงห้องสมุดประชาชน เวลา  ๐๙.๐๐  น.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ บริเวณอุทยานการศึกษา “กาญจนาภิเษกเขาขุนพนม” อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๙๖๓๒๓ เป็นห้องสมุดที่ได้จัดสร้างไว้เพื่อบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมงบประมาณการจัดซื้อสื่อ และจัดนิทรรศการในห้องต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาขุนพนมซึ่งเป็นต้นเรื่องการก่อสร้างได้ใช้ รูปแบบห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดเนื้อที่ ๔๕ x ๑๐ เมตร ลักษณะอาคารจะพิเศษกว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งอื่น ๆ คือเป็นแบบอาคารปรับปรุงชั้นล่างโดยขยายปีก ๒ ด้าน ด้านละ ๑๐ x ๑๐ เมตร เพิ่มเติม เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้มอบให้กรมการศึกษานอก โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ และในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม เป็นลำดับที่ ๗๓ ซึ่งนับได้ว่าเป็นห้องสมุดที่มีประโยชน์กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาในอำเภอพรหมคีรีและอำเภอใกล้เคียง วิสัยทัศน์ ห้องสมุดประชาชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน และการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พันธกิจ ๑. พัฒนาห้องสมุดประชาชน ให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี ๒. พัฒนาห้องสมุดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ ๓. สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชน -๒- เป้าหมาย ๑. ประชาชน ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการ ๒. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ๓. การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบห้องสมุด ๑. เป็นแหล่งรวมสรรพความรู้ที่ปรากฏอยู่ในรูป ๑.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร แผ่นพับ เป็นต้น ๑.๒ สื่อโสตทัศนศึกษา ได้แก่ วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ซีดีรอม เป็นต้น ๑.๓ สื่อนิทรรศการ ได้แก่ ของจริง สื่อจำลอง รวมถึงสื่อในการทดลองสาธิต เป็นต้น ๒. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์แนะแนวการศึกษาอาชีพ ๓. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนเขาขุนพนมด้วยการผลิต รับบริจาคและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษา ต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของห้องสมุดประชาชน ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนิสัยรักการอ่าน ๒. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ๓. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ๔. เพื่อเป็นศูนย์ผลิตและรับบริจาคสื่อรวมทั้งกระจายสื่อไปยังชุมชน ๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน -๓- การจัดบริการของห้องสมุด ในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า” ได้ทรงกล่าวว่า “ความรู้ของมนุษย์เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอักษรขึ้นผู้มีความรู้ก็ได้บันทึกความรู้ของตน สิ่งที่ตนค้นพบในการจารึก หรือเป็นหนังสือ ทำให้บุคคลอื่นในสมัยเดียวกัน หรืออนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสศึกษาทราบถึงเรื่องนั้น ๆ และได้ใช้ความรู้เก่า ๆ เป็นพื้นฐานที่จะหาประสบการณ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญสืบต่อไป ห้องสมุดเป็นสถานที่เก็บเอกสารต่าง ๆ อันเป็นแหล่งความรู้ดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ชี้นำให้เรามีปัญญาวิเคราะห์ วิจารณ์ให้รู้สิ่งควรรู้อันชอบด้วยเหตุผลได้ ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดี มีหนังสือครบทุกประเภทสำหรับประชาชน หนังสือประเภทที่ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ หนังสือสำหรับเด็ก วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้เด็ก ๆ ส่วนใหญ่สนใจจะทราบเรื่องราวต่าง ๆ แปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหาและรูปภาพให้เขาอ่าน ให้ความรู้ความบันเทิง เด็ก ๆ จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่รอบรู้ มีธรรมะประจำใจ มีความรักบ้านเมือง มีความต้องการปรารถนาจะทำแต่ประโยชน์ที่สมควร” ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม จึงได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ โดยมีการจัดส่วนบริการดังนี้คือ ห้องหนังสือทั่วไป จัดบริการหนังสือวิชาการ นวนิยาย เรื่องสั้น สิ่งพิมพ์ วารสารประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ห้องเด็กและครอบครัว จัดบริการหนังสือเด็กและเยาวชน อุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็ก ห้องอิเล็กทรอนิกส์ จัดบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับคนปกติ และ คนพิการ และให้บริการอินเตอร์เน็ต ห้องเมืองนคร จัดแสดงข้อมูลด้านอาชีพ ศิลปหัตถกรรม และของดีเมืองนคร เช่น การ จักสานย่านลิเภา การแกะหนัง เครื่องถม เป็นต้น ห้องพรหมคีรี รวบรวมและจัดแสดงข้อมูล บุคคลสำคัญในท้องถิ่น และของดีอำเภอ พรหมคีรี -๔- ห้องธรรมะเพื่อชีวิต รวบรวมหนังสือและสื่อธรรมะต่างๆ รวมทั้งประวัติเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครศรีธรรมราช ห้องเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ ในด้านศิลปกรรม วรรณกรรม การดนตรี และหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นต้น พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ในวันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ทรงพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงห้องสมุดประชาชน เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...