ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมวันแม่

ในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประทับใกล้ชิดพสกนิกร โดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อภัยอันตราย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติ เป็นที่ซาบซึ้งประทับในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด นับถือศาสนาใด พระราชอัจฉริยภาพและพระปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานัปการ ดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งประเทศและนานาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วย
ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก
ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้
เราแจกจริงสำหรับคนรักการอ่าน
คุณแม่ท่านนี้มาคนแรกเลบ
คุณแม่ท่านนี้มากับลูกน่ารักค่ะ
เยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...