ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา

คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา

1.นายวิทยา    แสงจันทร์                                      ประธานคณะกรรมการ

2.นายสังสรรค์    เกนการณ์                                    กรรมการ

3.นายจรูญ    แสนพิมพ์                                           กรรมการ

4.นายสุพจน์   ศิริภูธร                                              กรรมการ

5.นายธนพล   แก้วนาง                                           กรรมการ

6.นายเทพคนอง   มหาวัง                                      กรรมการ

7.นายบุญรมย์   แก้วดวงแสง                                กรรมการ

8.นายมงคล   พลาลี                                              กรรมการ

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...