ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ฝ่ายทะเบียน

นาย เอกพงศ์ สืบเสนาะ

ครูอาสาสมัคร (ฝ่ายทะเบียน)

thattronthattronthattronthattron

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 12.00 -17.00 น. คณะบุคลากร กศน. อำเภอบ้านค่าย เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานของศูนย์อาเซียนศึกษา ตั้งอยู่ ณ กศน.จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเข้าไปศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะบุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมวันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดก ของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษาไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการ “ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย”ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำดินปลูก
ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น - 12.00 น. ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุติ คือ รต.ศุภชัย เกิดเจริญพร ซึ่งท่านได้อธิบายพร้อมถ่ายทอกการทำเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการเกี่ยวกับการทำดินปลูกให้กับคณะบุคลกร กศน. อำเภอบ้านค่าย ได้อย่างเข้าใจ

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กปีนี้ คุณครูเอกพงศ์ (ครูก็อต) ตักไอศครีมเย็นให้เด็ก ๆ คลายร้อยกันอย่างอร่อยเลยค่ะ

ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...