ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย

นางปารณีย์  พันธุ์พิริยะ 

ตำแหน่ง ครูอาสาฯ (ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมวันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดก ของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษาไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการ “ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย”ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

ิศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 12.00 -17.00 น. คณะบุคลากร กศน. อำเภอบ้านค่าย เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานของศูนย์อาเซียนศึกษา ตั้งอยู่ ณ กศน.จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเข้าไปศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะบุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก
ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น - 12.00 น. ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุติ คือ รต.ศุภชัย เกิดเจริญพร ซึ่งท่านได้อธิบายพร้อมถ่ายทอกการทำเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการเกี่ยวกับการทำดินปลูกให้กับคณะบุคลกร กศน. อำเภอบ้านค่าย ได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.จังหวัดระยอง
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2014 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามี ความหมายวันขึ้นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่ มาฝาก ความหมายของวันปีใหม่... วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

กิจกรรมศึกษาดูงานวิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บุคลากรทางการศึกษาของ กศน.อำเภอบ้านค่าย พร้อมนักศึกษาจำนวน 30 คนได้ร่วมเดินทางไปศึกษา ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง เพื่อให้นักศึกษาได้รับการแนะแนวทางในการศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทางวิทยาลัยเทคนิคได้นำองค์ความรู้ในด้านต่างจำนวนมากมาแนะนำ ทั้งสาขา คหกรรมและวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาของ กศน. อำเถอบ้านค่าย ได้รับความรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานการแนะแนวในครั้งนี้อย่างมาก

กิจกรรม โครงการ กศน.ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน (3-5 ธันวาคม 2556)
โครงการ กศน.ร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านค่าย มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 2. กิจกรรมประดิษฐ์ของชำร่วย 3. กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวง 4. กิจกรรมการ์ดวันพ่อ 5. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรจิ และยังมีกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจะนวนมาก อาธิ 1. กิจกรรมการออม ของธนาคารเพื่อการเกษตร 2. กิจกรรมสินเชื่อและการออม ของธนาคารออมสิน 3. กิจกรรมสอบ-ถามปัญหาด้านกฏหมาย 4. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ของการไฟฟ้า 5. กิจกรรมของถูกเพื่อประชาชน 6. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบต. ตำบลบ้านค่าย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ด้วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้รับหมอบหมายนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนและการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่ายจึงได้มีการจัดทำโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การใช้ความคิด สร้างสติปัญญา และการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...