ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย

ผู้บริหาร กศน. อำเภอบ้านค่าย

ผอ.พีฌานิกา  ชัยปทุม 

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต

 

 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดหนองกระบอก ตั้งแต่เวลา 07.00 น - 16.00 น. มีกิจกรรมดังนี้ 1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.กิจกรรมประดิษฐ์ของชำร่วย 3.การทำลอดช่องสมุนไพร 4.วิชาชีพเสริมความงาม 5.กิจกรรมประชาสัมพันธ์สมัครนักศึกษาใหม่

กิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมวันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดก ของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษาไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการ “ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย”ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 12.00 -17.00 น. คณะบุคลากร กศน. อำเภอบ้านค่าย เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานของศูนย์อาเซียนศึกษา ตั้งอยู่ ณ กศน.จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเข้าไปศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะบุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของศูนย์อาเซียนศึกษาอย่างป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมขึ้นปีใหม่ กศน ตำบลบ้านค่าย
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 กศน.ตำบลบ้านค่าย ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน พร้อมทั้งมีการจักกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะอีกด้วย

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำดินปลูก
ศึกษาดูงานโครงการวิชาชีพการทำดินปลูก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กิจกรรมงานปีใหม่ กศน.จังหวัดระยอง
ปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ 2557 หรือ ปีใหม่ภาษาอังกฤษ Happy New Year 2014 ใกล้มาถึงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ หลาย ๆ คนคงชอบที่จะได้หยุดหลาย ๆ วัน ว่าแต่ที่หยุดและฉลองปีใหม่กันอยู่ทุกปี แล้วรู้หรือไม่ว่า ประวัติปีใหม่ หรือ วันขึ้นปีใหม่ มีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามี ความหมายวันขึ้นปีใหม่ ประวัติวันขึ้นปีใหม่ มาฝาก ความหมายของวันปีใหม่... วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

กิจกรรม โครงการ กศน.ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน (3-5 ธันวาคม 2556)
โครงการ กศน.ร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านค่าย มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 2. กิจกรรมประดิษฐ์ของชำร่วย 3. กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวง 4. กิจกรรมการ์ดวันพ่อ 5. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรจิ และยังมีกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจะนวนมาก อาธิ 1. กิจกรรมการออม ของธนาคารเพื่อการเกษตร 2. กิจกรรมสินเชื่อและการออม ของธนาคารออมสิน 3. กิจกรรมสอบ-ถามปัญหาด้านกฏหมาย 4. กิจกรรมประหยัดพลังงาน ของการไฟฟ้า 5. กิจกรรมของถูกเพื่อประชาชน 6. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบต. ตำบลบ้านค่าย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพกิจกรรมวันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมวันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดก ของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษาไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ จึงได้จัดทำโครงการ “ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย”ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ครั้งที่ 2
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...