ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
แนะนำงาน ( ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกลไกสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นคน “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”

นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มุ่งมั่นส่งเสริม,สนับสนุน,พัฒนา

ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและ

ชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพให้ยั่งยืน

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการ มีงานทำ 

4.พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

      

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ homelittlegirl ,Bpplshelf รัฐสภา ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11  มิถุนายน 2563

(หนังสือ,เอกสาร,ภาพถ่าย,บทความ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...