ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน อ่าน เขียน เรียนค้นคว้า จากหนังสือ และสื่ออินเตอร์เน็ต 3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้ โดยให้บรรณารักษ์ร่วมกับสมาชิกคัดเลือกต้นไม้ 1ต้น /กระถางเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
วีดิโอรักการอ่าน2
วีดิโอรักการอ่าน1
วีดิโอรักการอ่าน
วีดิโอรักการอ่าน2
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...