ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
หนังสือ นิทานชาดก

๑.นิทานชาดก

  นิทานชาดก   มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม  แต่เป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลัง

ของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ขอบคุณภาพจาก www.bloggang.com ปรับปรุง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นิทานชาดกเรื่อง ทีฆีติโกสลชาดก ชาดกว่าด้วย เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 9, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง ตโยธรรมชาดก ชาดกว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 8, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง กกัณฏกชาดก ชาดกว่าด้วย กิ้งก่าได้ทรัพย์
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 3, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง จุลลโพธิชาดก ชาดกว่าด้วย ความโกรธ
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 3, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วย ความเบื่อหน่ายร่างกาย
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 5, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง ฉัททันตชาดก ชาดกว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์
ผลิตโดย Anna Love Love Published on Jul 8, 2016 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

นิทานชาดกเรื่อง กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วย ความเบื่อหน่ายร่างกาย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...