ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและทำมาหากิน

นายวารินทร์ ชิตะปัญญา  อยู่บ้านเลขที่ 107/1  หมู่ที่ 2  ต. บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง

จ.ระยอง

ประวัติ

นายวารินทร์ ชิตะปัญญามีอาชีพทำการเกษตร เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ในพื้นที่หมู่ที่2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ และเช่าพื้นที่บางส่วนประมาณ 30 ไร่ ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่นมะม่วง พุทราซุปเปอร์จัมโบ้ น้อยหน่า ต้นไม้มหัศจรรย์ (miracle) และไม้ประดับชนิดอื่น ๆ ซึ่งนายวารินทร์ ชิตะปัญญาเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ทำการทดลองปลูกพืชสวนชนิดต่าง ๆ และขยายพันธุ์พืชในเชิงการค้าเป็นรายแรกของประเทศไทย เช่นการปลูกพุทราพันธุ์จัมโบ้ การปลูกน้อยหน่านอกฤดู การปลูกต้นไม้มหัศจรรย์ และยังอุทิศเวลาและสถานที่เป็น จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนของ กศน. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...