ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน

โครงการ ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน อ่า เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ และสื่ออินเทอร์เน็ต  และเพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกต้นไม้ ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่้อวันที่ 2 เมษายน 2555 และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 117 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอ่้าน 2. กิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 3. กิจกรรมการแข่งขันอ่านเร็ว 4. กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ซึ่งมีเด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...