ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุด

ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ

ประวัติห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑  หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  บนเนื้อที่ ๒ งาน ในเขตที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๐ จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท และเปิดให้บริการแก่ประชาชน และนักศึกษา เมื่อ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒

 

สถานที่ตั้ง

          หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในเขตที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ ๗๒๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๗-๗๑๒๑

 

ปรัชญา

การแสวงหาความรู้เป็นการพัฒนาการศึกษาที่ก้าวไกลและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้ใช้บริการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

๑.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

๒.  พัฒนาห้องสมุดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ

๓.  พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรหลักในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน กล่าวคือ

๑. เป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยแบ่งเป็นแหล่งวิทยาการและสถานที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ จะมาใช้บริการ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างอิสระ

๒. เป็นแหล่งที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวางนอกเหนือไปจากการส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

๓. เป็นแหล่งที่กระตุ้นและตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะรับรองการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในชุมชนและขณะเดียวกันก็จะเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชนด้วย

๔. เป็นแหล่งรวมความรู้ ข้อมูล มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชน

 

ภารกิจของห้องสมุดประชาชน

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ห้องสมุดประชาชนจึงมีภารกิจหลัก ดังนี้

๑. การให้บริการ โดยจัดบริการความรู้ ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหลัก ๒ ประเภท คือ

๑.๑ สื่อหนังสื่อ

๑.๒ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. การส่งเสริมการให้บริการ โดยการสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชนเข้ากันกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นเร่าเร้า ให้มีส่วนร่วมในการให้บริหารความรู้ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนโดยการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายระดับภูมิภาค ตลอดจนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

๓. การส่งเสริมการใช้บริการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน ฯลฯตลอดจนการสร้างความเข้าใจต่อการเรียนรู้อย่างอิสระ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

        การให้บริการต่างๆ

งานบริการของห้องสมุดประชาชน

๑.ห้องสมุดเปิดบริการประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย

๒.บริการให้อ่านหนังสือวารสารนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

๓.บริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet

๔.บริการให้ยืมสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย “ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้”(Learning Resources Linkage System)

ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

๑. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืม

๒. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน๔เล่ม / สัปดาห์

๓. ยืม วีดีโอ ซีดี ครั้งละไม่เกิน ๓ ชิ้น / สัปดาห์

๔. หากทำหนังสือหายให้ชดใช้ตามราคาหนังสือ

ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต

๑.ลงชื่อในสมุดก่อนใช้บริการ

๒. ใช้ได้ไม่เกิน๑ชม./ ครั้ง / คน / วัน

๓. ไม่บริการเกมส์และห้ามเปิดเว็บไซต์ลามกเว็บโป๊

๔. ห้ามนำแผ่นดิสก์ซีดีแฟรชไดส์หรือโปรแกรมต่างๆมาใช้กับคอมพิวเตอร์

การสมัครสมาชิก

๑. กรอกใบสมัครจำนวน๑ใบ

๒. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านจำนวน๑ใบ

๓. ถ่ายรูปติดบัตรสมาชิก

*( ปัจจุบันไม่เสียค่าบริการ )*

การเปิดให้บริการ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

 

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...