ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
ณ ตลาดมารวย อำเภอดอนพุด 
มีกิจกรรม บริการอ่านตามอัธยาศัย
บริการยืมคืนหนังสือ
บริการพิมเสนน้ำ
บริการวาดภาพระบายสี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 37 คน

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...