ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุดร่วมกับครูกศน.ตำบลไผ่หลิ่ว จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป โดยให้บริการอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ และให้บริการ ยืม - คืน หนังสือ ณ ตลาดนัดมารวย     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...