ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ร่วมกับครู กศน.ตำบลบ้านหลวงและครู กศน.ตำบลดอนพุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด มีกิจกรรม ให้บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และการสอนทำกุหลาบใบเตย
ณ ตลาดนัดมารวย     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...