ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Merry Chritmas

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
Merry Chritmas 
มีกิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการร้องเพลง Jingle bell 
2.กิจกรรมประดิษฐซานตาคลอส
ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 44 คน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...