ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520 เดิมอาศัยอยู่ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ต่อมา ส.ส.ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ ได้จัดสรรเงินพัฒนาจังหวัดสมทบก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท กรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้าง จำนวน 600,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 800,000 บาท โดยได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อปี พ.ศ.2524 และมีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประวัติห้องสมุด
ประวัติห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...