ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บ้านหนังสือชุมชนคืออะไร

บ้านหนังสือชุมชนคืออะไร

 

       บ้านหนังสือชุมชน  เป็นสถานที่ให้บริการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ป้องกันการลืมหนังสือ และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สนทนา แสดงความคิดเห็น สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง  พร้อมเป็นสถานที่สืบค้น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

       อาสาสมัคร หมายถึง ผู้มีจิตอาสาสมัครช่วยเหลือ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย

 

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...