ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บ้านหนังสือชุมชนจำนวน 24 แห่ง จาก 24 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี  มีบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 24 แห่ง จาก 24 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี  ดังนี้

 

 

ที่

ตำบล

ชื่ออาสาสมัคร

ชื่อหมู่บ้าน

ที่ตั้ง / เบอร์โทรศัพท์

1.

โคกลำพาน

นายนพดล  พันธุ์เตี้ย

บ้านโป่งน้อย

หมู่ 6 โทร 064 - 9828939

2.

ป่าตาล

พันตรีประเสริฐ  สุขกุล

บ้านห้วยเปี่ยม

หมู่ 2

3.

ดอนโพธิ์

นางอำพร  แสงคำ

บ้านดอนโพธิ์กลาง

หมู่ 2

4.

ท่าหิน

นส.มารยาตร์ พนัสสรรณคีรี

ชุมชนประตูชัย

หมู่ 4

5.

กกโก

นายบัวเงิน  คำรัตน์

บ้านขุนนวน

หมู่ 1

6.

โก่งธนู

นายประทวน   ศรีม่วง

บ้านหัววัง

หมู่ 4 โทร 080 - 1092403

7.

เขาพระงาม

นางอัญชิสา  อินทะไชย์

บ้านเสาธง

หมู่ 7 โทร 089 - 5317985

8.

เขาสามยอด

นางยุพิน   ไชยพงษ์

ชุมชนเขาสามยอด 18

โทร.084 -3397165

9.

โคกกะเทียม

นางขวัญหทัย  พ่วงเจริญ

รพ.สต.เขาพระงาม

โทร 098 - 2640436

10.

โคกตูม

นายพิศิษฐ์  ยุ้งศิริ

บ้านคีรีวงศ์

หมู่ 10 โทร. 088 -5354939

11.

งิ้วราย

นางกาญจนา   บัวทอง

บ้านงิ้วราย

หมู่ 11  โทร. 086 - 5994706

12.

ตะลุง

นางประภา  ต่ายดำรงค์

รพ.สต. ตะลุง

หมู่ 13 บ้านบางพุทโธใต้

13.

ท่าแค

นายสมยศ  เมฆชัย

บ้านหนองแขม

หมู่ 2

14.

ท่าศาลา

นายเทียน  ผึ้งเป้า

บ้านเขาหนีบ

หมู่ 7

15.

นิคมสร้างตนเอง

นางรจนา   มลวัง

บ้านนิคม๑ พัฒนา

หมู่ 3 โทร. 085 – 9601795

16.

บางขันหมาก

นายสุทัศน์  หลีกพาล

บ้านบางขันหมาก

หมู่ 1 โทร.089 -0418783

17.

บ้านข่อย

นางชิดเชื้อ  ไทยศีลธรรม

บ้านโคกคราม

หมู่ 5 .โทร.096-3520087

18.

ท้ายตลาด

นายมานะ  ฟักแดง

บ้านใน

หมู่ 4 โทร.085- 9692368

19.

พรหมมาสตร์

นายวิรัตน์  ผลพจน์

บ้านหาดทราย

หมู่ 2 โทร.092 -7205733

20.

โพธิ์เก้าต้น

นายทิวา  สวนสุข

บ้านสระเสวย

หมู่ 4 โทร.081-9480782

21.

โพธิ์ตรุ

นายเฉลี่ย  มานพ

บ้านไผ่หน้ากระดาน

หมู่ 7 โทร 062-5484661

22.

สี่คลอง

นายธงชัย ภู่ตระกูลพัฒนา

บ้านท้องลาด

หมู่ 4 โทร.080-2959989

23.

ถนนใหญ่

นายธนภร  สุวรรณคาม

บ้านโคกพุทรา

หมู่ 2 โทร.095 -7545838

24.

ทะเลชุบศร

นางระวีวรรณ  มีแพง

บ้านพระที่นั่งเย็น

หมู่ 8 โทร 089-8016739

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...