ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ห้องสมุดเคลื่อนที่

ความหมายของห้องสมุดเคลื่อนที่(Mobile Library) เป็นการบริหารสารสนเทศเคลื่อนนับเป็นการจัดการในเชิงรุก

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมการอ่านและให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งข้อมูล     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...