ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บุคลากร

1. นางพัทธกานต์  วัฒนสหโยธิน ( ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง )

2. นางสาวสิรินิภา สิงหเลิศ ( ครู )

3. นางสาววชิราพันธ์ อาจทวีกุล ( ครูผู้ช่วย )

4. นางลัดดา บุญตวง ( ครู กศน.ตำบลแม่น้ำคู้ )

5. นางวัลภา โสมนัสแสง ( ครู กศน.ตำบลปลวกแดง )

6. นางสาวณิชนันทน์ บุญชุม ( ครู กศน.ตำบลมาบยางพร )

7. นางสาวณัฏฐนันท์ ภูตานุ ( ครู กศน.ตำบลตาสิทธ์ )

8. นางสาวณัฐกานต์ มาลาทอง ( ครู กศน.ตำบลละหาร )

9. นายสุวิทย์ อ่อนเนตร ( ครู กศน.ตำบลหนองไร่ )

10. นางสาวรัชนี มัทธรัตน์ ( ครู ศรช )

11. นางสาวกุสุมา จันทรภา ( ครู ศรช )

12. นางสาววรางคณา บุญรักษา ( ครู ศรช )

13. นางสาวชวัลลักษณ์ การีรัตน์ ( บรรณารักษ์อัตราจ้าง )     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...