ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกออนไลน์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ONIE E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. สืบค้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ http://elibrary.nfe.go.th/e_library/

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...