ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
About the library
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยได้ขอใช้อาคารเก่าของประถมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแซง เป็นสถานที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 แต่เนื่องจากอาคารเก่าชำรุดและมีพื้นที่คับแคบ จึงของบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนแบบถาวรที่บริเวณหน้าวัดงิ้วงาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง ซึ่งได้ขอเช่าที่ดินของวัดเป็นที่ก่อสร้าง และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้การศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนโดยทั่วไป (2) ส่งเสริมประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า (3) ให้บริการข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ (4) ส่งเสริมและแนะนำให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย (5) ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...