ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
Web Portal
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริการเว็บท่าสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงเปิดตัวบริการใหม่ "เว็บท่าสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Web Portal)" ซึ่งเป็นแหล่งรวมสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร ผู้สูงอายุ การศึกษา สุขภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นสารสนเทศที่ให้บริการในรูปแบบของฐานข้อมูล คลังความรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสถิติ งานวิจัย และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้จาก QR Code หรือเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/infofile/home

บริการเว็บท่าสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...