ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
นางพรรณี วรรณศิริ

1.  ภูมิปัญญาด้าน  งานฝีมือ  ชื่อภูมิปัญญา  การทำพานพุ่ม  พานบายศรี

 2.  ข้อมูลพื้นฐานภูมิปัญญา

      กรณีรายบุคคล

          นางพรรณี  วรรณศิริ  วันเดือนปีเกิด  13  กรกฎาคม  2491  ที่อยู่ปัจจุบัน  (ที่สามารถติดต่อได้)  เลขที่  114  หมู่ที่  14  ตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110  พิกัดบ้าน.........-.........  เบอร์โทรศัพท์ : 087-1083785  LINE ID........-.........  Facebook.........-.........

3.  จุดเด่นของภูมิปัญญา

      การทำพานพุ่ม  พานบายศรี  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ  เกิดจากการฝึกฝน  จนทำให้เกิดความชำนาญ  เป็นงานฝีมือ  ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณ

4.  ที่มาของภูมิปัญญา

     นางพรรณี  วรรณศิริ  เริ่มเรียนรู้การทำพานบายศรีมาตั้งแต่อายุ  27  ปี  โดยเริ่มจากบรรพบุรุษในชุมชน  โดยได้ฝึกฝน  ลองผิด  ลองถูก  และเรียนรู้เพิ่มเติมการทำพานบายศรีสมัยใหม่  จนเกิดความชำนาญและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  โดยนางพรรณี  วรรณศิริ  จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทำพานบายศรีในงานมงคล หรืองานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 

5.  รายละเอียดภูมิปัญญา  (ลักษณะภูมิปัญญา/รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิคที่ใช้/ภาพถ่าย หรือภาพวาดประกอบ/พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน/กระบวนการสร้างภูมิปัญญา/ลักษณะการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น)  

      จัดทำบายศรีต่าง ๆ ทั้งในงานมงคล งานประเพณีของท้องถิ่น 

6.  รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ที่สะท้อนความน่าเชื่อถือ  การยอมรับผ่านบุคคล/ชุมชน/องค์กร/รางวัล/ใบประกาศ/การจดทะเบียนลิขสิทธิ์  สื่อดิจิทัล/เอกสารเผยแพร่  คลิป  VDO  ฯลฯ) 

     -  ได้ช่วยเหลือกิจการงานวัด  งานบุญ  งานประเพณีต่าง ๆ โดยนางพรรณศรีให้เหตุผลว่า  การได้ทำพานบายศรี  คือ  การได้ร่วมทำบุญกับวัด  แม้จะไม่ได้ทำบุญเป็นปัจจัยแต่ก็ได้ใช้แรงกาย  แรงใจ ได้ลงมือทำก็เหมือนว่าได้ทำบุญร่วมกับคนในชุมชน  

     -  ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็น “ครูดี  ครูเก่ง” จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต  2  

     -  เป็นวิทยากรสอนการทำบายศรี 9 ชั้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกะแส  หมู่ที่  1  ตำบลกระแสบน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  โรงเรียนชำฆ้อวิทยาคม และโรงเรียนบ้านชำฆ้อ  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

7.  การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ  การออกแบบ

     ความภาคภูมิใจ  คือ  ได้ถ่ายทอดความรู้เป็นวิทยาทานให้กับนักเรียน

8.  แหล่งอ้างอิง  :  ผู้จัดเก็บข้อมูล  (พร้อมเบอร์โทร/LINE ID)

     นางสาวนัทนา  บุษรากรณ์  ตำแหน่งครู  กศน.ตำบล  วันที่เก็บข้อมูล  8  มีนาคม  2563  หน่วยงาน/สถานศึกษา  กศน.ตำบลกระแสบน  กศน.อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  โทร : 091-4052677  LINE ID : sayfon2677  E-mail : nattana.buntho@gmail.com

9.  ผู้รวบรวมข้อมูล

     นางสาวพัชญ์ธินันท์  ลู่สวัสดิกุล  ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแกลง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...